VEDTÆGTER FOR VEMB PENSIONISTFORENING

SI. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Vemb Pensionistforening Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune.

52. Formål. Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

S3. Medlemskredsen. Som medlemmer kan optages alle, der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt øvrige, der støtter foreningens formål.

54. Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den holdes hvert år inden udgangen af februar måned og bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved en annonce i lokalpressen eller ved skriftlig indkaldelse af hvert enkelt medlem.

På generalforsamlingen udpeges en sekretær blandt bestyrelsens medlemmer til skriftligt at referere generalforsamlingens forløb. Referatet underskrives af dirigent og

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. De vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis 3 og 4 ad gangen. Desuden vælges to suppleanter for ét år, to revisorer, der vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis hvert andet år, og én revisorsuppleant for et år.

Medlemmer, der er forhindret i at være til stede, kan vælges til bestyrelsen og andre poster, når der foreligger en underskrevet accept fra dem om, at de modtager valg.

Alle valg og beslutninger på generalforsamlinger og i bestyrelsen vedtages med et flertal af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemninger skal være skriftlige, hvis det forlanges. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vedtægtsændringer skal vedtages med % flertal på en generalforsamling.

55. Dagsorden. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formanden fremlægger beretning til godkendelse

4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag, meddelelser m.v.

6. Valg til bestyrelsen. Antal: 3 eller 4 samt 2 suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Antal: 1 + 1

8. Eventuelt

Under punktet »Eventuelt« kan intet vedtages.

Forslag, som medlemmer eller bestyrelse ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest ti dage før mødet afholdes og må ikke indeholde personangreb, men kun emner, der er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf

56. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne forlanger det og motiverer det skriftligt ved en dagsorden, som de ønsker behandlet.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest en måned før ekstraordinær generalforsamling ønskes holdt. Forslag må ikke indeholde emner, der er i strid med foreningens formålsparagraf.

Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling jævnfør 54

57.  Bestyrelsens beføjelser og opgaver. Ved sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med forretningsorden, formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen har ret til at nedsætte forskellige udvalg. Bestyrelsen bestemmer udgifternes størrelse vedrørende kontingent, rejser, kredsmøder, kurser og årsmøder i hovedorganisationen samt repræsentation, telefongodtgørelse m.v.

Formanden – eller ved dennes fravær næstformanden – leder møderne. Sekretæren skriver referat over bestyrelsens beslutninger og sørger for, at de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver referatet ved det følgende bestyrelsesmøde. Ved brug af ringbind skal referaterne være nummererede og indsættes i nummerorden.

58.  Tegningsret. Foreningen tegnes af kassereren og formanden i fællesskab. Ved en af disses fravær medunderskriver næstformanden eller to bestyrelsesmedlemmer. Formand og Kasserer har dog eneprokura til at benytte netbank, når der forud er givet fuldmagt fra alle i den aktuelle bestyrelse.

Bestyrelsen vælger, hvem der skal være Nem Id administrator.

59.  Kassererens og revisorers forpligtelser. Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftligt regnskab herfor. Kassereren kan forlange bilag attesteret af formanden. Regnskabet følger kalenderåret, og kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse på de ordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen og revisorerne har ret til at foretage uanmeldt revision. Ved al revision skal formanden være til stede.

Foreningens formue skal være indsat i et pengeinstitut.

SIO. Sammenslutninger. Bestyrelsen skal sørge for, at foreningen er tilsluttet Danske Seniorer og dennes relevante kreds. Foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger må ikke være i modstrid med hoved- og kredsorganisationens vedtægter og regler.

SI 1. Opløsning. Opløsning af foreningen kan kun ske ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning. Hvis foreningen opløses, overlades det til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelsen af den tiloversblevne formue, når alle forpligtelser er afholdt. Formuen skal gives til sociale formål, der særligt kommer pensionister og efterlønsmodtagere til gode

Således vedtaget på generalforsamling den 03. februar 2016.

Herefter er alle andre vedtægter og regler for foreningen ugyldige

Bestyrelsens underskrifter: